CURSO DE KATAS

TAI-JITSU NO KATA SANDAN

 
TAI SABAKI NO KATA
Impartido por
 

SENSEI PERE SOLER
 
4º Dan Tai-Jitsu

4º Dan Ju-Jitsu
 

Precio:
Con licencia         30€
Otras licencias   40€
 GIMNASIO SHI-NER-KAN
963 34O 197
shinerkan@auna.com
C/PEDREGUER  13
46OO6 VALENCIA